Pracownik działu Kontroli Jakości

Pracownik działu Kontroli Jakości Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: • oce­nę jako­ścio­wą przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów i wyro­bów gotowych, • nad­zór jako­ścio­wy nad pro­ce­sa­mi pro­duk­cyj­ny­mi...