Bieg po życie 2018

Sil­ny mróz nie prze­szko­dził, a na star­cie Bie­gu po Życie sta­wi­ło się nie­mal 100 osób. W dniu 25.02.2018 odbył się cha­ry­ta­tyw­ny “Bieg po życie”, któ­re­go celem była popu­la­ry­za­cja ogól­no­pol­skiej akcji “Bie­gam dobrze”, w któ­rym wzię­li udział wło­cław­scy bie­ga­cze. Akcja pole­ga­ła na zbiór­ce środ­ków finan­so­wych na wybra­ną wcze­śniej fun­da­cję Rak’n’Roll. Orga­ni­za­to­ra­mi bie­gu byli: Fun­da­cja Caie­ta­nus, Para­fia Św. Sta­ni­sła­wa, Pra­cow­nia Szat Litur­gicz­nych Slaw­Tom, Kamil Raus. Impre­za była spon­so­ro­wa­na przez wie­le insty­tu­cji i firm.

 

Lin­ki: