Technolog

Technolog Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: pro­jek­to­wa­nie pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych i opra­co­wy­wa­nie doku­men­ta­cji tech­no­lo­gicz­nej z uwzględ­nie­niem opty­ma­li­za­cji pro­ce­su produkcji, nad­zór...

Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu

Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia powie­rzo­ne­go par­ku maszy­no­we­go i cią­gło­ści...

Magazynier

Magazynier Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: obsłu­gę wóz­ków widło­wych bocz­nych, czołowych, zała­du­nek i roz­ła­du­nek samo­cho­dów dostaw­czych i ich pra­wi­dło­we zabezpieczenie, kon­tro­lę...

Pracownik produkcji sezonowej

Pracownik produkcji sezonowej Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: bie­żą­cą obsłu­gę pro­duk­cji, pra­cę przy prze­ro­bie owo­ców i warzyw, pako­wa­nie owo­ców i warzyw. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my:...