Pracownik działu Kontroli Jakości

Pracownik działu Kontroli Jakości Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: • oce­nę jako­ścio­wą przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów i wyro­bów gotowych, • nad­zór jako­ścio­wy nad pro­ce­sa­mi pro­duk­cyj­ny­mi...

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: trans­port za pomo­cą wóz­ka widło­we­go surow­ców i pro­duk­tów na produkcji, bie­żą­ca obsłu­ga produkcji. Od...

Elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu

Elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia powie­rzo­ne­go par­ku maszy­no­we­go i cią­gło­ści...

Maszynista maszynowni chłodniczej

Maszynista maszynowni chłodniczej Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: obsłu­ga, kon­ser­wo­wa­nie i remon­to­wa­nie ist­nie­ją­cej insta­la­cji maszy­now­ni chłodniczej, ste­ro­wa­nie pra­cą urzą­dzeń...

Pracownik produkcji

Pracownik produkcji ​Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: pra­ce manu­al­ne przy pro­duk­cji wyro­bów garmażeryjnych, pako­wa­nie wyro­bów garmażeryjnych, ewi­den­cjo­no­wa­nie pro­duk­tu w trak­cie pro­ce­su produkcyjnego,...