Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu

9 kw., 2021

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za:

 • zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia powie­rzo­ne­go par­ku maszy­no­we­go i cią­gło­ści w utrzy­ma­niu ruchu,
 • usu­wa­nie awa­rii maszyn i urzą­dzeń produkcyjnych,
 • wyko­ny­wa­nie bie­żą­cych napraw,
 • kon­ser­wa­cja i prze­glą­dy maszyn,
 • moder­ni­za­cja ist­nie­ją­cych urzą­dzeń, maszyn i sta­no­wisk produkcyjnych,
 • współ­pra­ca z ope­ra­to­ra­mi maszyn w celu zapew­nie­nia lep­sze­go funk­cjo­no­wa­nia par­ku maszynowego.

Od kan­dy­da­tów oczekujemy:

 • wykształ­ce­nia zawo­do­we­go — pre­fe­ro­wa­ne spe­cjal­no­ści: mechanika,
 • doświad­cze­nia w pra­cy na podob­nym stanowisku,
 • umie­jęt­no­ści pra­cy pod pre­sją czasu,
 • upraw­nie­nia na wóz­ki widło­we mile widziane.

Ofe­ru­je­my:

 • cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na rynku,
 • umo­wę o pra­cę, kon­ku­ren­cyj­ne wyna­gro­dze­nie i pakiet świad­czeń pozapłacowych,
 • pra­cę na I zmianę,
 • szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów i samo­dziel­nej reali­za­cji cie­ka­wych zadań,
 • przy­ja­zną atmosferę.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e‑mail: kadry@runchlodnia.com.pl

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kandydatami.