Rodzina

Zespół i fir­ma zarzą­dza­ne są w spo­sób rodzin­ny. Chce­my żeby pra­ca i kon­takt z naszą fir­mą dawa­ły dobre zaple­cze do peł­ne­go prze­ży­wa­nia trwa­łe­go życia rodzin­ne­go. W samej fir­mie chce­my żeby pano­wa­ły rela­cje podob­ne do tych jakie moż­na zna­leźć w dobrej Rodzi­nie. Wza­jem­ne wspar­cie, tro­skli­wość, wyro­zu­mia­łość, ale też wza­jem­ne ocze­ki­wa­nia wyso­kie­go pozio­mu kul­tu­ry oso­bi­stej, wza­jem­nych rela­cji i pracy.

Uczciwość

Od zało­że­nia fir­my naj­waż­niej­sze były rela­cje mię­dzy­ludz­kie. Pod­sta­wą tych war­to­ści jest uczci­wość. Wszyst­kie nasze dzia­ła­nia kon­fron­tu­je­my z zasa­da­mi uczci­wo­ści i wia­ry­god­no­ści. Kie­ru­je­my się uczci­wo­ścią wobec państw i ich sys­te­mów praw­nych, part­ne­rów biz­ne­so­wych, pra­cow­ni­ków i pro­duk­tów. Zatrud­nia­my pra­cow­ni­ków legal­nie, pła­ci­my podat­ki, nie krad­nie­my, nie korumpujemy.

Jakość

Utrzy­ma­nie naj­wyż­szej jako­ści i bez­pie­czeń­stwa pro­duk­tów jest nie tyl­ko naszym obo­wiąz­kiem i odpo­wie­dzial­no­ścią, ale też pasją i celem. Do zro­zu­mie­nia jako­ści anga­żu­je­my wszyst­kich pra­cow­ni­ków fir­my. Naszym celem jest móc pew­ne­go dnia powie­dzieć, że w dzia­le jako­ści pra­cu­ją wszy­scy pra­cow­ni­cy. Jeste­śmy wyma­ga­ją­cy i solidni.