Prze­sła­nie to przy­świe­ca nam w peł­nie­niu naszych codzien­nych zawo­do­wych obowiązków.

Nad­rzęd­nym celem RUN Chłod­ni we Wło­cław­ku jest pro­duk­cja mro­żo­nej żyw­no­ści speł­nia­ją­cej potrze­by i ocze­ki­wa­nia klien­tów i gwa­ran­tu­ją­cej im peł­ne zado­wo­le­nie. Dokła­da­my wszel­kich sta­rań, by pro­du­ko­wa­ne przez nas wyro­by były:

  • bez­piecz­ne z punk­tu widze­nia zdrowotnego
  • zgod­ne z prze­pi­sa­mi pra­wa żywieniowego
  • zaspo­ka­ja­ły ocze­ki­wa­nia w zakre­sie sta­bil­no­ści i powta­rzal­no­ści cech

Wszystko, co robimy, robimy dla klienta.
Zadowolenie klienta jest naszym sukcesem.

Nasze cele osiągamy poprzez:

  • zaan­ga­żo­wa­nie wszyst­kich pracowników
  • świa­do­mość pra­cow­ni­ków, że jakość jest reali­zo­wa­na poprzez nich samych w wyko­ny­wa­niu codzien­nych zadań
  • dobrze wyszko­lo­ną i pod­no­szą­cą swe kwa­li­fi­ka­cje załogę
  • współ­pra­cę z klien­tem poprzez oce­nę jego potrzeb i ana­li­zę opi­nii o wyrobach
  • dobór dostaw­ców, któ­rzy speł­nia­ją nasze wyma­ga­nia jakościowe
  • dosko­na­le­nie tech­no­lo­gii i pro­ce­sów wytwa­rza­nia w celu zaspo­ko­je­nia potrzeb i ocze­ki­wań odbiorców
  • wdro­że­nie i cią­głe dosko­na­le­nie sys­te­mu jako­ści HACCP.

Jakość

Jakość sta­no­wi dla nas czyn­nik decy­du­ją­cy o suk­ce­sie, dal­szym roz­wo­ju i pozy­cji naszej fir­my na ryn­ku. Dla­te­go kon­se­kwent­nie dąży­my do nie­ustan­ne­go budo­wa­nia zaufa­nia i wia­ry­god­no­ści przed­się­bior­stwa, poprzez zagwa­ran­to­wa­nie zade­kla­ro­wa­ne­go pozio­mu jako­ści naszych wyro­bów, zapew­nie­nie ter­mi­no­wo­ści dostaw i kon­ku­ren­cyj­no­ści cen.

Na stra­ży jako­ści pro­duk­tów, usług i obsłu­gi klien­ta sto­ją cer­ty­fi­ka­ty: BRC, IFS, ISO 9001:2000, któ­ry­mi zosta­li­śmy odznaczeni.
Sta­no­wią one o bez­pie­czeń­stwie pro­duk­tów spożywczych.