Od 23 lat upra­wia­my słod­kie i super słod­kie odmia­ny kuku­ry­dzy. We współ­pra­cy z naszy­mi plan­ta­to­ra­mi sie­je­my, upra­wia­my i zbie­ra­my kol­by kuku­ry­dzy z naj­lep­szych pol­skich ziem kujaw­skich. W cią­gu tak wie­lu lat prak­ty­ki wypra­co­wa­li­śmy umie­jęt­ność bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne­go cię­cia kolb. Dzię­ki temu jako jedy­ny pro­du­cent kuku­ry­dzy może­my w peł­ni skon­cen­tro­wać się na opty­mal­nym sma­ku i mlecz­nej kon­sy­sten­cji soczy­stych zia­ren. Nasze kol­by są pro­duk­tem naj­wyż­szej jako­ści dla klien­tów poszu­ku­ją­cych per­fek­cji w każ­dym kęsie ser­wo­wa­ne­go jedze­nia. Bar­dzo uważ­nie kon­tro­lu­je­my zawar­to­ści pesty­cy­dów, ple­śni, droż­dży i bak­te­rii dzię­ki cze­mu jeste­śmy pew­ni bez­pie­czeń­stwa naszych produktów.

Od 2013 roku zaj­mu­je­my się pro­duk­cją mro­żo­nych ziół. W ofer­cie mamy natkę pie­trusz­ki, kope­rek, szczy­pio­rek, bazy­lię, mię­tę, kolen­drę, cebu­lę szczy­pio­ro­wą. Mają one zasto­so­wa­nie w pro­duk­cji lio­fi­li­za­tów, suszy, sosów, zup, suró­wek, sała­tek, zapie­ka­nek, piz­zy, kana­pek, far­szy mię­snych oraz sero­wych, a tak­że jako doda­tek do dań głów­nych. Wszyst­kie zio­ła upra­wia­my we współ­pra­cy z naj­wyż­szej kla­sy plan­ta­to­ra­mi pol­skich ziem kujaw­skich. Zio­ła są mro­żo­ne w cią­gu kil­ku godzin od zbio­ru zapew­nia­jąc nie­zwy­kły aro­mat, smak i struk­tu­rę produktu.

Od 65 lat spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji mro­żo­nych owo­ców i warzyw. Mro­zi­my: tru­skaw­ki, wiśnie, porzecz­ki, rabar­bar, bro­ku­ły oraz kala­fio­ry. Dzię­ki dłu­go­trwa­łym i part­ner­skim rela­cjom z rol­ni­ka­mi mamy moż­li­wość zapew­nie­nia jed­no­li­to­ści odmia­no­wej kon­kret­ne­go asor­ty­men­tu oraz peł­nej kon­tro­li nad sto­so­wa­ny­mi środ­ka­mi ochro­ny roślin. Nasze pro­duk­ty posia­da­ją nie­zwy­kły aro­mat i smak ze wzglę­du na jakość kujaw­skich ziem i wie­lo­let­nie doświad­cze­nie rolników.

Od 30 lat spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji ręcz­nie robio­nych zra­zów i gołąb­ków. Zaopa­tru­je­my głów­nie Klien­tów prze­my­sło­wych i gastro­no­micz­nych. Nasze zra­zy i gołąb­ki znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w pro­duk­cji: goto­wych dań w tac­kach, goto­wych dań w pusz­kach a tak­że jako skład­nik obia­du, któ­ry po pod­grza­niu goto­wy jest do spo­ży­cia. Cechu­ją się bar­dzo tra­dy­cyj­ną meto­dą ręcz­ne­go zawi­ja­nia oraz goto­wa­nia w sosie wła­snym. Zacho­wu­ją naj­wyż­sze walo­ry sma­ko­we i jakościowe.

Od kil­ku lat pro­du­ku­je­my naj­wyż­szej jako­ści keba­by. Surow­ce mię­sne od wyse­lek­cjo­no­wa­nych dostaw­ców, ory­gi­nal­ne przy­pra­wy i kur­dyj­ska recep­tu­ra spra­wia­ją, że pro­dukt ma nie­po­wta­rzal­ny smak i wygląd. Prze­strze­ga­jąc ści­śle okre­ślo­nej tech­no­lo­gii pro­duk­cji utrzy­mu­je­my wyso­ki stan­dard pro­duk­tu, któ­ry pod­czas gril­lo­wa­nia zacho­wu­je wszyst­kie swo­je walo­ry. Otrzy­mu­je­my nie­ustan­ne pochwa­ły od klien­tów co jest dla nas moty­wa­cją do sta­łe­go doskonalenia.