Dla pracowników

Dla pra­cow­ni­ków posia­da­my roz­bu­do­wa­ny fun­dusz socjal­ny w ramach któ­re­go orga­ni­zo­wa­ne są:

  • bale karnawałowe,
  • spo­tka­nia wigilijne,
  • pacz­ki bożo­na­ro­dze­nio­we i wiel­ka­noc­ne dla pracowników,
  • wyciecz­ki i pik­ni­ki inte­gra­cyj­ne oraz pik­ni­ki rodzin­ne z oka­zji dnia dziecka,
  • wypraw­ki szkol­ne dla dzie­ci pracowników,
  • zawo­dy wędkarskie,
  • dar­mo­wa siłow­nia i basen dla pracowników.

Ponad­to, bar­dzo dobre warun­ki ubez­pie­cze­nia na zycie dla pra­cow­ni­ków i człon­ków ich rodzin.
Posia­da­my ama­tor­ską dru­ży­nę pił­ki nożnej.