Dla społeczności

Wspie­ra­my cha­ry­ta­tyw­nie m.in. Fun­da­cje Caie­ta­no­us, mło­dzie­żo­we klu­by pił­kar­skie, koszy­kar­skie oraz kara­te. Orga­ni­zu­je­my wyciecz­ki szkol­ne po zakła­dzie, prak­ty­ki dla uczniów oraz sta­że zawodowe.

Bieg po życie 2018

Bieg po życie 2018

Sil­ny mróz nie prze­szko­dził, a na star­cie “Bie­gu po Życie” sta­wi­ło się nie­mal 100 osób. W dniu 25.02.2018 odbył się cha­ry­ta­tyw­ny “Bieg po życie”, któ­re­go celem była popu­la­ry­za­cja ogól­no­pol­skiej akcji “Bie­gam dobrze”, w któ­rym wzię­li udział wło­cław­scy biegacze.

Anwil Półmaraton 2017

Anwil Półmaraton 2017

Anwil Pół­ma­ra­ton 2017 RUN Chłod­nia wśród spon­so­rów ANWIL Wło­cła­wek Pół­ma­ra­ton.   Lin­ki: http://www.anwilpolmaratonwloclawek.pl/ https://www.facebook.com/Anwilpolmaratonwloclawek < powrót