POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poli­ty­ka prywatności

Korzy­sta­jąc z naszej stro­ny inter­ne­to­wej i dostęp­nych na niej ser­wi­sów, usług i funk­cjo­nal­no­ści, powie­rzasz nam swo­je infor­ma­cje oraz dane pozwa­la­ją­ce na usta­le­nie danych oso­bo­wych. W ramach poszcze­gól­nych usług lub funk­cjo­nal­no­ści może się zda­rzyć, że powie­rzysz je pod­mio­tom, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my bez­po­śred­nio lub pośred­nio, przede wszyst­kim w ramach zapew­nie­nia Ci Usług na naj­wyż­szym pozio­mie, ale rów­nież w ramach dzia­łań mar­ke­tin­go­wych. Celem niniej­szej Poli­ty­ki jest poin­for­mo­wa­nie Cie­bie jakie dane zbie­ra­my, w jakim celu, na jakiej pod­sta­wie i do cze­go może­my je wyko­rzy­sty­wać. Wszyst­kie infor­ma­cje zawar­te w niniej­szej Poli­ty­ce mają zna­cze­nie dla ochro­ny Two­ich praw i wol­no­ści, dla­te­go pro­si­my abyś zapo­znał się z tre­ścią tego dokumentu.

Prze­twa­rza­jąc Two­je dane opie­ra­my się o prze­pi­sy pra­wa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sy roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwa­ne­go dalej RODO, jak rów­nież prze­pi­sy pra­wa kra­jo­we­go, w tym usta­wy z dnia 10 maja 2018 r. o ochro­nie danych osobowych.

Dane prze­twa­rza­ne

Prze­twa­rza­my dane, któ­re poda­jesz lub pozo­sta­wiasz w ramach korzy­sta­nia z naszej stro­ny. Będą to naj­czę­ściej dane nie­zbęd­ne do kon­tak­tu z nami lub utwo­rze­nia kon­ta w ramach korzy­sta­nia z usług lub funk­cjo­nal­no­ści, np. Two­je imię i nazwi­sko i adres e‑mail, prze­ka­za­ne w ramach for­mu­la­rzy lub okien dostęp­nych na naszej stro­nie. Prze­twa­rza­my rów­nież dane, któ­re pozo­sta­wiasz w ramach poru­sza­nia się po naszej stro­nie, m.in. te, któ­re pozo­sta­wiasz w tzw. pli­kach cookies. Prze­twa­rza­my rów­nież inne dane, któ­re sam dobro­wol­nie zamiesz­czasz w nie­któ­rych udo­stęp­nia­nych Tobie przez nas funk­cjo­nal­no­ści, np. dane dot. upodo­bań, hob­by, pre­fe­ren­cji, zwy­cza­jów, dane adre­so­we, szcze­gó­ło­we dane kon­tak­to­we. W razie wąt­pli­wo­ści co do zakre­su zbie­ra­nych danych, zapo­znaj się z infor­ma­cja­mi umiesz­cza­ny­mi na każ­dej pod­stro­nie, jak rów­nież możesz w każ­dym cza­sie zwró­cić się do nas z pyta­niem o zakres prze­twa­rza­nych danych.

Admi­ni­stra­tor Danych Osobowych

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest “RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku” spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą we Wło­cław­ku, ul. Wyso­ka 14, 87–800 Wło­cła­wek, wpi­sa­na do Reje­stru Przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy w Toru­niu VII Wydział Gospo­dar­czy pod nume­rem KRS 0000026524, NIP 8882420807, tel. 54 412–39-25, e‑mail: runchlodnia@runchlodnia.com.pl

Two­je dane oso­bo­we będą lub mogą być prze­ka­zy­wa­ne do nastę­pu­ją­cych pod­mio­tów prze­twa­rza­ją­cych, reali­zu­ją­cych usłu­gi na naszą rzecz:

a. HOMEPL SA, KRS: 0000431335, NIP: 8522103252 – w celu prze­cho­wy­wa­nia danych na ser­we­rze, pro­wa­dze­nia sta­ty­styk zwią­za­nych z naszą stro­ną inter­ne­to­wą oraz dopa­so­wa­niem jej tre­ści do Two­ich preferencji,

b. GUTENBERG DESIGN, NIP: 8880402604 — w celu edy­cji tre­ści stro­ny oraz dopa­so­wa­niem jej tre­ści do Two­ich preferencji,

c. APJ NET SP Z O O, KRS: 0000622001, NIP: 7252136205 — w celu edy­cji tre­ści stro­ny oraz dopa­so­wa­niem jej tre­ści do Two­ich preferencji,

d. Google Ire­land Ltd. z sie­dzi­bą w Irlan­dii – zapew­nia­ją­cy usłu­gi ana­li­tycz­no – sta­ty­stycz­ne ruchu na naszej stro­nie internetowej.

Jeże­li doj­dzie do powie­rze­nia Two­ich danych innym pod­mio­tom, nie­zwłocz­nie Cię o tym poin­for­mu­je­my poprzez wia­do­mość elek­tro­nicz­ną, komu­ni­kat na stro­nie inter­ne­to­wej lub infor­ma­cję o zmia­nie tre­ści niniej­szej Polityki.

Inspek­tor Ochro­ny Danych

Wyzna­czy­li­śmy inspek­to­ra ochro­ny danych, z któ­rym możesz się kon­tak­to­wać we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz korzy­sta­nia z praw zwią­za­nych z tym prze­twa­rza­niem. W razie pytań lub wąt­pli­wo­ści możesz sko­rzy­stać z poniż­szych danych kontaktowych:

Adres kore­spon­den­cyj­ny: “RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku” spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, ul. Wyso­ka 14, 87–800 Wło­cła­wek, z dopi­skiem IOD

E‑mail:  iod@runchlodnia.com.pl

Cele i pod­sta­wy praw­ne przetwarzania

Prze­twa­rza­my Two­je dane w nastę­pu­ją­cych celach i zgod­nie z nastę­pu­ją­cy­mi pod­sta­wa­mi prawnymi:

1. w celu reali­za­cji zawar­tej umo­wy, zaś pod­sta­wą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO — nie­zbęd­ność do wyko­na­nia umo­wy, któ­rej jesteś stro­ną, do cza­su wyga­śnię­cia tej, z tym zastrze­że­niem, że cza­sa­mi dane te mogą być prze­twa­rza­ne rów­nież po wyga­śnię­ciu umo­wy, jed­nak wyłącz­nie jeże­li jest to dozwo­lo­ne lub wyma­ga­ne w świe­tle obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa np. prze­twa­rza­nie w związ­ku z docho­dze­nia rosz­czeń, roz­li­cze­nia­mi, obsłu­gi rekla­ma­cji i reali­za­cji upraw­nień kon­su­menc­kich lub w celach statystycznych;

2. w celach zwią­za­nych z roz­li­cze­nia­mi podat­ko­wy­mi i reali­za­cją innych obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, w tym obo­wiąz­ków spra­woz­daw­czych, zaś pod­sta­wą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO — nie­zbęd­ność do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na administratorze;

3. jeże­li wyra­zisz na to dodat­ko­wą zgo­dę – rów­nież w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, w szcze­gól­no­ści w celu prze­sy­ła­nia infor­ma­cji o pro­duk­tach, pro­mo­cjach i świad­czo­nych usłu­gach oraz skła­da­nia ofert i pro­po­zy­cji zawar­cia umo­wy i w tym zakre­sie do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu elek­tro­nicz­ne­go za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej (e‑mail), zaś pod­sta­wą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 usta­wy z dnia 16 lip­ca 2004 r. — Pra­wo tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne (tj. z dnia 15 wrze­śnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi) – dobro­wol­na zgo­da użyt­kow­ni­ka oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uza­sad­nio­ny inte­res admi­ni­stra­to­ra wyłącz­nie w zakre­sie prze­cho­wy­wa­nia danych;

4. w celu pomia­rów sta­ty­stycz­nych zwią­za­nych z mar­ke­tin­giem, w tym poprzez ana­li­zę i pro­fi­lo­wa­nie danych w celach mar­ke­tin­go­wych naszych pro­duk­tów i usług bądź dopa­so­wa­nie tre­ści do Two­ich pre­fe­ren­cji poprzez suge­stię pro­duk­tów lub usług, zaś pod­sta­wą jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uza­sad­nio­ny inte­res administratora.

Dobro­wol­ność poda­nia danych

Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, pamię­taj jed­nak, iż w przy­pad­ku pro­duk­tów i usług nie­poda­nie danych ozna­czo­nych jako nie­zbęd­ne do zamó­wie­nia pro­duk­tów lub świad­cze­nia usług na Two­ją rzecz unie­moż­li­wi ich świad­cze­nie, zaś w przy­pad­ku chę­ci kon­tak­tu z nami – nie­poda­nie danych ozna­czo­nych jako nie­zbęd­ne unie­moż­li­wi odpo­wiedź na Two­je zapy­ta­nie i spra­wi, że dal­sza komu­ni­ka­cja będzie niemożliwa.

Odbior­cy danych

Two­je dane mogą być prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym dane oso­bo­we na nasze zle­ce­nie, zgod­nie z powyż­szą listą – waż­ne jest, że te pod­mio­ty prze­twa­rza­ją dane na pod­sta­wie umo­wy z Admi­ni­stra­to­rem i wyłącz­nie zgod­nie z naszy­mi poleceniami.

Ponad­to Two­je dane mogą być rów­nież prze­ka­za­ne pod­mio­tom upraw­nio­nym do ich uzy­ska­nia na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa np. sądom lub orga­nom ści­ga­nia w razie zgło­sze­nia przez organ żąda­nia na odpo­wied­niej pod­sta­wie praw­nej (np. dla potrzeb toczą­ce­go się postę­po­wa­nia kar­ne­go lub cywilnego).

Two­je dane mogą być, w nie­któ­rych przy­pad­kach prze­ka­zy­wa­ne do odbior­ców z państw trze­cich tj. z państw spo­za Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go (Unia Euro­pej­ska + Islan­dia, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gia), w szcze­gól­no­ści jeże­li będzie to nie­zbęd­ne dla świad­cze­nia usług na Two­ją rzecz lub jeże­li będzie to wyni­ka­ło z innej pod­sta­wy praw­nej. Każ­do­ra­zo­wo infor­ma­cje o takiej koniecz­no­ści znaj­dziesz przed zło­że­niem zamó­wie­nia, roz­po­czę­ciem świad­cze­nia usług lub wypeł­nie­niem for­mu­la­rza kontaktowego.

Pra­wa zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych osobowych

Przy­słu­gu­je Ci pra­wo do:

- dostę­pu do Two­ich danych, uzy­ska­nia kopii danych oraz pra­wo ich sprostowania,

- żąda­nia usu­nię­cia Two­ich danych oso­bo­wych w każ­dym czasie,

- żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Two­ich danych osobowych,

- wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec dal­sze­go prze­twa­rza­nia danych,

- prze­no­sze­nia danych w powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie pozwa­la­ją­cym na odczyt maszy­no­wy np. na wydru­ko­wa­nie lub zapi­sa­nie w pamię­ci komputera,

- wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, gdy uznasz, iż prze­twa­rza­nie Two­ich danych oso­bo­wych naru­sza prawo.

Jeże­li Two­je dane są prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie zgo­dy lub w ramach reali­za­cji zamó­wie­nia lub świad­czo­nej usłu­gi, możesz dodat­ko­wo sko­rzy­stać z pra­wa prze­no­sze­nia danych w powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie pozwa­la­ją­cym np. na wydru­ko­wa­nie lub zapi­sa­nie w pamię­ci kom­pu­te­ra. Możesz prze­słać te dane inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi danych.

Pamię­taj, że udzie­lo­ną zgo­dę na prze­twa­rza­nie masz pra­wo cof­nąć w każ­dym cza­sie bez wpły­wu na waż­ność prze­twa­rza­nia doko­na­ne­go na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cofnięciem.

Każ­de z upraw­nie­niach wymie­nio­nych powy­żej możesz zre­ali­zo­wać poprzez prze­sła­nie odpo­wied­nie­go wnio­sku w for­mie pisem­nej na nasz adres: “RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku” spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, ul. Wyso­ka 14, 87–800 Wło­cła­wek, ,  z dopi­skiem “dane oso­bo­we” lub w for­mie elek­tro­nicz­nej poprzez prze­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na adres: iod@runchlodnia.com.pl lub korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go w zakład­ce Kon­takt, jak rów­nież poprzez skie­ro­wa­nie żąda­nia do Inspek­to­ra Ochro­ny Danych.

Infor­ma­cja o pli­kach „cookies” i podob­nych technologiach

Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym infor­ma­cje w for­mie pli­ków cookies (tzw. cia­ste­czek) i innych podob­nych tech­no­lo­gii w Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym (np. kom­pu­te­rze, lap­to­pie, smart­fo­nie, tele­wi­zo­rze z tech­no­lo­gią smart) oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest Admi­ni­stra­tor, a cza­sa­mi pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce świad­czą­ce usłu­gi ana­li­tycz­ne, rekla­mo­daw­cy, twór­cy apli­ka­cji lub agen­cje rekla­mo­we. O zmia­nach co do licz­by i ozna­cze­nia pod­mio­tów mają­cych dostęp do Two­im danych będziesz infor­mo­wa­ny poprzez zmia­ny w Poli­ty­ce prywatności.

Gwo­li wyja­śnie­nia nale­ży wska­zać, że pli­ki cookies sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę dome­ny ser­wi­su inter­ne­to­we­go, z któ­re­go pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer. Pli­ki cookies nie słu­żą iden­ty­fi­ka­cji użyt­kow­ni­ka i na ich pod­sta­wie nie jest usta­la­na toż­sa­mość użyt­kow­ni­ka, jed­nak­że na ich pod­sta­wie moż­na usta­lić zwy­cza­je lub pre­fe­ren­cje danej osoby.

Nasza stro­na inter­ne­to­wa może umie­ścić plik cookie w prze­glą­dar­ce, jeśli prze­glą­dar­ka to umoż­li­wia. Co waż­ne, prze­glą­dar­ka zezwa­la stro­nie inter­ne­to­wej na dostęp jedy­nie do pli­ków cookies umiesz­czo­nych przez tę stro­nę, a nie do pli­ków umiesz­czo­nych przez inne stro­ny internetowe.

Chce­my poin­for­mo­wać Cie­bie, że korzy­sta­my z pli­ków cookies i innych podob­nych tech­no­lo­gii w celach:

a. wyko­na­nia zamó­wień i świad­cze­nia usług;

b. dosto­so­wy­wa­nia zawar­to­ści ser­wi­sów i apli­ka­cji do Two­ich pre­fe­ren­cji oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; np. pli­ki cookies pozwa­la­ją w szcze­gól­no­ści roz­po­znać Two­je urzą­dze­nie i odpo­wied­nio wyświe­tlić stro­nę inter­ne­to­wą dosto­so­wa­ną do Two­ich indy­wi­du­al­nych usta­wień lub potrzeb;

c. two­rze­nia sta­ty­styk korzy­sta­nia z funk­cjo­nal­no­ści na naszej stro­nie, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawartości.

Sto­su­je­my dwa rodza­je pli­ków cookies z uwa­gi na czas przechowywania:

a. sesyj­ne — pli­ki tym­cza­so­we prze­cho­wy­wa­ne w Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej i apli­ka­cji lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki internetowej);

b. sta­łe — prze­cho­wy­wa­ne w Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika.

Nato­miast bio­rąc pod uwa­gę cel, któ­re­mu słu­żą pli­ki cookies, sto­su­je­my nastę­pu­ją­ce rodza­je plików:

a. nie­zbęd­ne do dzia­ła­nia usłu­gi i funk­cjo­nal­no­ści stro­ny — umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z naszych usług, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytelniania;

b. pli­ki słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwierzytelniania;

c. pli­ki umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych i funkcjonalności;

d. pli­ki umoż­li­wia­ją­ce “zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez Cie­bie usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzisz, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.;

e. pli­ki sta­ty­stycz­ne — słu­żą­ce do zli­cza­na sta­ty­styk doty­czą­cych stron inter­ne­to­wych i funkcjonalności.

Czas prze­cho­wy­wa­nia danych

Jeże­li prze­twa­rza­my Two­je dane w celu wyko­na­nia umo­wy lub świad­cze­nia usług, prze­cho­wu­je­my je do cza­su zakoń­cze­nia umo­wy i przez okres kolej­nych 10 lat.
Jeże­li prze­twa­rza­my Two­je dane w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, to prze­cho­wu­je­my je nie dłu­żej niż do chwi­li cof­nię­cia przez Cie­bie zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie. Po cof­nię­ciu zgo­dy lub po upły­wie okre­su prze­cho­wy­wa­nia Two­je dane oso­bo­we zosta­ną usu­nię­te z wszel­kich nośni­ków danych.
Nato­miast dane w celach sta­ty­stycz­nych, w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy iden­ty­fi­ka­cję, prze­cho­wu­je­my przez okres 1 roku.

Zarzą­dza­nie usta­wie­nia­mi przeglądarki

W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie infor­ma­cji w for­mie pli­ków cookies i innych podob­nych tech­no­lo­gii w Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Możesz jed­nak w każ­dym cza­sie doko­nać zmia­ny tych usta­wień. Nie­do­ko­na­nie zmian ozna­cza, że w/w infor­ma­cje mogą być zamiesz­cza­ne i prze­cho­wy­wa­ne w Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym, a tym samym, że będzie­my prze­cho­wy­wać infor­ma­cje w Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym i uzy­ski­wać dostęp do tych infor­ma­cji. Z pozio­mu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, z któ­rej korzy­stasz moż­li­we jest np. samo­dziel­ne zarzą­dza­nie pli­ka­mi cookies. W naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­dar­kach ist­nie­je m.in. możliwość:

- zaak­cep­to­wa­nia obsłu­gi cookies, co pozwa­la każ­de­mu użyt­kow­ni­ko­wi na peł­ne korzy­sta­nie z opcji ofe­ro­wa­nych przez witry­ny internetowe;

- zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies na pozio­mie poje­dyn­czych, wybra­nych przez użyt­kow­ni­ka witryn;

- okre­śla­nia usta­wień dla róż­nych typów pli­ków cookie, na przy­kład akcep­to­wa­nia pli­ków sta­łych jako sesyj­nych itp.;

- blo­ko­wa­nia lub usu­wa­nia cookies.

Kom­plek­so­we infor­ma­cje dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). Szcze­gó­ły dla osób korzy­sta­ją­cych z poszcze­gól­nych prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych, m.in.:

- Inter­net Explo­rer,
- Mozil­la Fire­fox,
- Chro­me,
- Ope­ra,
- Safa­ri,
- Edge,
- Itp.

Infor­mu­je­my, że ogra­ni­cze­nia bądź wyłą­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies i innych podob­nych tech­no­lo­gii mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na naszej stro­nie i mogą ogra­ni­czyć lub wyłą­czyć moż­li­wość dopa­so­wa­nia stro­ny do Two­ich potrzeb lub preferencji.

Dodat­ko­we infor­ma­cje na temat pli­ków cookies i innych tech­no­lo­gii moż­na zna­leźć w sek­cji Pomoc w menu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, jak rów­nież w wie­lu popu­lar­nych ser­wi­sach doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa inter­ne­to­we­go, któ­re odnaj­dziesz z pozio­mu wyszu­ki­war­ki inter­ne­to­wej wpi­su­jąc fra­zę „pli­ki cookies”.

Wedle naszej naj­lep­szej wie­dzy wdro­ży­li­śmy wszel­kie środ­ki bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny danych wyma­ga­ne przez prze­pi­sy pra­wa i stan­dar­dy tech­nicz­ne, zaś Two­je dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nieupoważnione.

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNAZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Infor­mu­je­my, iż zgod­nie z art. 13 ust. 1 i 2 roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwa­nym dalej RODO,

1. admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych będzie “RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku” spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą we Wło­cław­ku, ul. Wyso­ka 14, 87–800 Wło­cła­wek, wpi­sa­na do Reje­stru Przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy w Toru­niu VII Wydział Gospo­dar­czy pod nume­rem KRS 0000026524, NIP 8882420807, tel. 54 412–39-25, e‑mail: runchlodnia@runchlodnia.com.pl (zwa­na dalej Administratorem);

2. Powo­ła­li­śmy Inspek­to­ra ochro­ny danych, z któ­rym moż­na skon­tak­to­wać się pod adre­sem e‑mail: iod@runchlodnia.com.pl lub kore­spon­den­cyj­nie pod adre­sem sie­dzi­by Administratora;

3. Pani/Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu:

a. w celu reali­za­cji zawar­tej umo­wy, zaś pod­sta­wą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO — nie­zbęd­ność do wyko­na­nia umo­wy, któ­rej jesteś stro­ną, do cza­su wyga­śnię­cia tej, z tym zastrze­że­niem, że cza­sa­mi dane te mogą być prze­twa­rza­ne rów­nież po wyga­śnię­ciu umo­wy, jed­nak wyłącz­nie, jeże­li jest to dozwo­lo­ne lub wyma­ga­ne w świe­tle obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa np. prze­twa­rza­nie w związ­ku z docho­dze­nia rosz­czeń, roz­li­cze­nia­mi, obsłu­gi rekla­ma­cji i reali­za­cji upraw­nień konsumenckich;

b. w celach zwią­za­nych z roz­li­cze­nia­mi podat­ko­wy­mi i reali­za­cją innych obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, w tym obo­wiąz­ków spra­woz­daw­czych, zaś pod­sta­wą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO — nie­zbęd­ność do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Administratorze;

c. bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go lub elek­tro­nicz­ne­go w związ­ku z wyko­na­niem zawar­tych umów, obsłu­gą sprze­da­ży lub reali­za­cją zamó­wień, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na pod­sta­wie Pani/Pana dobro­wol­nej zgody;

d. w celu reali­za­cji Pani/Pana praw, aktu­ali­za­cji Pani/Pana danych, pro­wa­dze­nia bazy klien­tów łączą­cej dane z róż­nych sys­te­mów i źró­deł, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Administratora,

e. w celach archi­wal­nych (dowo­do­wych) oraz w celu zabez­pie­cze­nia infor­ma­cji na wypa­dek praw­nej potrze­by wyka­za­nia fak­tów, ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Administratora;

f. w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, w tym prze­sy­ła­nia infor­ma­cji o pro­duk­tach, pro­mo­cjach i świad­czo­nych usłu­gach oraz skła­da­nia ofert i pro­po­zy­cji zawar­cia umo­wy i w tym zakre­sie do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu elek­tro­nicz­ne­go za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej (e‑mail) lub kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go na poda­ny prze­ze numer tele­fo­nu, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na pod­sta­wie Pani/Pana dobro­wol­nej zgody;

4. Pani/Pana dane oso­bo­we mogą być prze­twa­rza­ne na zasa­dzie powie­rze­nia prze­twa­rza­nia przez nastę­pu­ją­ce pod­mio­ty: spół­ki powią­za­ne kapi­ta­ło­wo z Admi­ni­stra­to­rem mają­ce sie­dzi­bę w Pol­sce, usłu­go­daw­cy świad­czą­cy dla nas usłu­gi z zakre­su: doradz­twa pro­duk­cyj­ne­go, prze­pi­sów prze­ciw­po­ża­ro­wych, roz­wo­ju pro­duk­tu, obsłu­gi i ser­wi­su IT;
Jeże­li doj­dzie do powie­rze­nia Pani/Pana danych innym pod­mio­tom, nie­zwłocz­nie Panią/Pana o tym poin­for­mu­je­my poprzez wia­do­mość elek­tro­nicz­ną, tele­fo­nicz­ną lub komu­ni­kat na stro­nie internetowej.

5. Admi­ni­stra­tor infor­mu­je, iż w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa osób i mie­nia na tere­nie swe­go przed­się­bior­stwa, w tym bez­pie­czeń­stwa swych pra­cow­ni­ków, pro­wa­dzi moni­to­ring wizyj­ny obej­mu­ją­cy teren pose­sji i budyn­ków znaj­du­ją­cych się przy ul. Wyso­kiej 14 we Wło­cław­ku. Sto­sow­ne infor­ma­cje gra­ficz­ne i tek­sto­we o pro­wa­dzo­nym moni­to­rin­gu wizyj­nym znaj­du­ją się przy bra­mie wjaz­do­wej oraz przy wej­ściu na teren nie­ru­cho­mo­ści oraz przy wej­ściach do budyn­ków, więc korzy­sta­jąc z naszych usług lub prze­by­wa­jąc na tere­nie w/w nie­ru­cho­mo­ści i na tere­nie przed­się­bior­stwa jed­no­cze­śnie zga­dza się Pani/Pan na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w posta­ci Pani/Pana wizerunku.

6. Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w posta­ci wize­run­ku osób wyni­ka z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów Admi­ni­stra­to­ra tj. zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa pra­cow­ni­ków i Klien­tów przed­się­bior­stwa, ich mie­nia oraz roz­strzy­ga­nia spo­rów, docho­dze­nia rosz­czeń i roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res Administratora,

7. Dane oso­bo­we w posta­ci wize­run­ku będą lub mogą być prze­ka­za­ne jedy­nie pod­mio­tom upraw­nio­nym do ich uzy­ska­nia na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa, tj. orga­nom ści­ga­nia, sądom lub orga­nom admi­ni­stra­cji publicz­nej. Dostęp do nagrań moni­to­rin­gu pod­le­ga ści­słe­mu ogra­ni­cze­niu i kontroli.

8. Nagra­nia moni­to­rin­gu będą prze­cho­wy­wa­ne do cza­su nad­pi­sa­nia nagrań moni­to­rin­gu, nie dłu­żej jed­nak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy.

9. Pani/Pana dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trze­cie­go (kra­ju spo­za Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go) lub orga­ni­za­cji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane oso­bo­we (oprócz nagrań z moni­to­rin­gu) będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres:

a) 10 lat dla danych doty­czą­cych kon­tra­hen­tów oraz dla trans­ak­cji kup­na sprze­da­ży z oso­ba­mi fizycznymi,

b) 50 lat dla danych oso­bo­wych pra­cow­ni­ków fir­my, od dnia ich prze­ka­za­nia. Po upły­wie okre­su prze­cho­wy­wa­nia Pani/Pana dane oso­bo­we zosta­ną usu­nię­te z sys­te­mów infor­ma­tycz­nych Admi­ni­stra­to­ra, zaś doku­men­ty w for­mie papie­ro­wej zosta­ną zniszczone;

11.posiada Pani/Pan pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz pra­wo ich sprostowania,

12. posia­da Pani/Pan pra­wo żąda­nia usu­nię­cia Pani/Pana danych oso­bo­wych w każ­dym czasie,

13. posia­da Pani/Pan pra­wo do żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych osobowych,

14. posia­da Pani/Pan pra­wo do prze­no­sze­nia danych w powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie pozwa­la­ją­cym np. na wydru­ko­wa­nie lub zapi­sa­nie w pamię­ci komputera,

15. posia­da Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec dal­sze­go prze­twa­rza­nia danych,

16. Każ­de z upraw­nie­niach wymie­nio­nych w punk­tach od 11 do 15 może Pani/Pan zre­ali­zo­wać poprzez prze­sła­nie odpo­wied­nie­go wnio­sku w for­mie pisem­nej na adres sie­dzi­by Admi­ni­stra­to­ra z dopi­skiem dane oso­bo­we lub w for­mie elek­tro­nicz­nej poprzez prze­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na adres: iod@runchlodnia.com.pl,

17. posia­da Pani/Pan pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy wyra­żo­nej przed jej cof­nię­ciem. Oświad­cze­nie o cof­nię­ciu zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych moż­na zło­żyć w for­mie pisem­nej, prze­sy­ła­jąc je na adres sie­dzi­by Admi­ni­stra­to­ra z dopi­skiem dane oso­bo­we lub w for­mie elek­tro­nicz­nej poprzez prze­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na adres: iod@runchlodnia.com.pl,

18. posia­da Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, gdy uzna Pani/Pan, iż prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych Pani/Pana doty­czą­cych naru­sza prze­pi­sy RODO;

19. Pani/Pana dane oso­bo­we prze­ka­zu­je Pani/Pan w spo­sób cał­ko­wi­cie dobro­wol­ny. W razie bra­ku uzu­peł­nie­nia wyma­ga­nych pól for­mu­la­rza lub bra­ku pod­pi­su pod for­mu­la­rzem lub bra­ku poda­nia danych nie­zbęd­nych do zawar­cia umo­wy, nie będzie­my mogli świad­czyć usług na Pani/Pana rzecz. Nato­miast w przy­pad­ku bra­ku wska­za­nia adre­su e‑mail lub nume­ru tele­fo­nu nie będzie­my mogli się z Panią/Panem skon­tak­to­wać mailo­wo lub tele­fo­nicz­nie w związ­ku z wyko­na­niem umo­wy lub w innych przy­pad­kach zwią­za­nych ze świad­cze­niem usług wyko­na­niem umów lub dzia­ła­nia­mi marketingowymi.