Pracownik działu Kontroli Jakości

22 mar, 2022

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:

• oce­nę jako­ścio­wą przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów i wyro­bów gotowych,

• nad­zór jako­ścio­wy nad pro­ce­sa­mi pro­duk­cyj­ny­mi oraz obsza­ra­mi produkcyjnymi,

• pro­wa­dze­nie zapi­sów, reje­strów z wyko­na­nych badań oraz kon­tro­li międzyoperacyjnej,

• pobie­ra­nie prób na bada­nia kontrolne,

• nad­zór i zatwier­dza­nie wyni­ków badań mikro­bio­lo­gicz­nych oraz fizy­ko­che­micz­nych wyrobów,

• nad­zór nad prze­strze­ga­niem przez pra­cow­ni­ków fir­my obo­wią­zu­ją­cych pro­ce­dur i instruk­cji zgod­nych z   wyma­ga­nia­mi sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści HACCP,

• udział w audy­tach wewnętrznych,

• obsłu­gę urzą­dzeń kontrolno-pomiarowych.

Od kan­dy­da­tów oczekujemy:

• wykształ­ce­nia mini­mum średniego,

• dobrej zna­jo­mo­ści MS Office,

• dys­po­zy­cyj­no­ści, umie­jęt­no­ści orga­ni­zo­wa­nia pra­cy wła­snej (pra­ca w try­bie III zmianowym),

• odpo­wie­dzial­no­ści, uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaangażowania,

• samo­dziel­no­ści i ini­cja­ty­wy w działaniu.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będą:

• prak­tycz­na zna­jo­mość zagad­nień z zakre­su kon­tro­li jako­ścio­wej pro­duk­tów spo­żyw­czych, sys­te­mów jako­ścio­wych BRCIFS,

• doświad­cze­nie w pra­cy na podob­nym stanowisku,

• pra­wo jaz­dy kat. B.

Ofe­ru­je­my:

• cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na rynku,

• szko­le­nia oraz moż­li­wość roz­wo­ju zawodowego,

• miłą atmos­fe­rę pracy,

• atrak­cyj­ne warun­ki zatrud­nie­nia pro­mu­ją­ce zaan­ga­żo­wa­nie i innowacyjność.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e‑mail: kadry@runchlodnia.com.pl

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kandydatami.