Pracownik produkcji sezonowej

7 lip, 2020

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za:

 • bie­żą­cą obsłu­gę produkcji,
 • pra­cę przy prze­ro­bie owo­ców i warzyw,
 • pako­wa­nie owo­ców i warzyw.

Od kan­dy­da­tów oczekujemy:

 • uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaangażowania,
 • umie­jęt­no­ści pra­cy w zespole,
 • odpo­wie­dzial­no­ści,
 • dys­po­zy­cyj­no­ści (pra­ca w try­bie zmianowym),
 • doświad­cze­nie na podob­nym sta­no­wi­sku mile widziane,
 • aktu­al­ne bada­nia sanitarno-epidemiologiczne.

Ofe­ru­je­my:

 • staw­kę 17 zł/h i moż­li­wość uzy­ska­nia pre­mii uznaniowej,
 • pra­cę w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na rynku,
 • moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go i współ­pra­cy na stałe,
 • miłą atmos­fe­rę pracy.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e‑mail: kadry@runchlodnia.com.pl

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kandydatami.