Technolog

11 sty, 2022

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:

 • pro­jek­to­wa­nie pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych i opra­co­wy­wa­nie doku­men­ta­cji tech­no­lo­gicz­nej z uwzględ­nie­niem opty­ma­li­za­cji pro­ce­su produkcji,
 • nad­zór tech­no­lo­gicz­ny nad wszyst­ki­mi faza­mi produkcji,
 • współ­pra­ca przy pro­jek­to­wa­niu i wdra­ża­niu sys­te­mów jako­ści zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi przy­ję­ty­mi w firmie,
 • współ­pra­ca z inny­mi dzia­ła­mi zwią­za­ny­mi z pro­ce­sem tech­no­lo­gicz­nym i reali­za­cją produkcji,
 • pro­wa­dze­nie badań oraz dora­dza­nie w zakre­sie przy­dat­no­ści tech­no­lo­gicz­nej okre­ślo­nych surow­ców, dodat­ków do żyw­no­ści, mate­ria­łów pomoc­ni­czych i opakowań,
 • opra­co­wy­wa­nie instruk­cji tech­no­lo­gicz­nych, recep­tur, , nor­ma­ty­wów zuży­cia surow­ców i mate­ria­łów oraz instruk­cji bez­piecz­nej obsłu­gi maszyn i urządzeń,
 • uczest­ni­cze­nie w opra­co­wy­wa­niu norm jako­ścio­wych dla pro­duk­tów oraz usta­na­wia­nie standardów,
 • pro­wa­dze­nie badań i dora­dza­nie w zakre­sie nowo­cze­snych tech­nik i technologii,
 • pod­no­sze­nie jako­ści pro­duk­tów żywnościowych,
 • opra­co­wy­wa­nie nowych asor­ty­men­tów pro­duk­tów i ich wdrażanie,
 • przy­go­to­wy­wa­nie prób technologicznych,
 • orga­ni­zo­wa­nie i nad­zo­ro­wa­nie wła­ści­we­go prze­bie­gu pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych oraz wła­ści­wej i bez­piecz­nej eks­plo­ata­cji urządzeń,
 • usta­la­nie przy­czyn wystę­po­wa­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści i zakłó­ceń pro­duk­cji oraz podej­mo­wa­nie dzia­łań w celu ich likwidacji,
 • współ­pra­ca w pro­jek­to­wa­niu nowych linii mon­ta­żo­wych lub produkcyjnych.

Ocze­ki­wa­nia:

 • wykształ­ce­nie wyż­sze (tech­no­lo­gia żyw­no­ści, che­mia spo­żyw­cza, inży­nie­ria pro­duk­cji lub kie­run­ki pokrewne),
 • mini­mum rocz­ne doświad­cze­nie w fir­mie pro­duk­cyj­nej na podob­nym stanowisku,
 • bar­dzo dobra zna­jo­mość prze­pi­sów doty­czą­cych żywności,
 • mile widzia­na zna­jo­mość sys­te­mów BRCIFS
 • zna­jo­mość MS Office,
 • dys­po­zy­cyj­ność, umie­jęt­ność orga­ni­zo­wa­nia pra­cy własnej,
 • odpo­wie­dzial­ność, uczci­wość, pra­co­wi­tość i zaangażowanie,
 • samo­dziel­ność i ini­cja­ty­wa w działaniu.

Ofe­ru­je­my:

 • zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pracę,
 • szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomysłów,
 • cie­ka­wą pra­cę na odpo­wie­dzial­nym sta­no­wi­sku w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na rynku,
 • moż­li­wość roz­wo­ju zawodowego,
 • miłą atmos­fe­rę pracy,
 • atrak­cyj­ne warun­ki zatrud­nie­nia pro­mu­ją­ce zaan­ga­żo­wa­nie i innowacyjność.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będą:

 • pra­wo jaz­dy kat. B,
 • zna­jo­mość języ­ka angielskiego/niemieckiego.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią poli­ty­ki pry­wat­no­ści oraz tre­ścią klau­zu­li infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia obec­ne­go pro­ce­su rekru­ta­cji, pro­wa­dzo­ne­go przez RUN-Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwa­ne­go dalej: RODO), na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobro­wol­nej zgo­dy i prze­sła­nie CV na adres e‑mail: kadry@runchlodnia.com.pl

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi kandydatami.