Kariera

Kogo szukamy?

Nasze ofer­ty rekru­ta­cyj­ne są odzwier­cie­dle­niem bie­żą­cych potrzeb orga­ni­za­cji. Zatrud­nia­my oso­by nasta­wio­ne na współ­pra­cę, uczci­we i pro­fe­sjo­nal­ne, kon­se­kwent­nie dążą­ce do osią­ga­nia wyso­kiej jako­ści reali­zo­wa­nych zadań. Szcze­gól­ną wagę przy­kła­da­my do kom­pe­ten­cji, któ­re budu­ją kul­tu­rę pra­cy w opar­ciu o klu­czo­we, dla naszej fir­my, wartości.

Ceni­my róż­no­rod­ność i z niej czer­pie­my. Róż­na naro­do­wość, kul­tu­ra, wykształ­ce­nie, wiek, płeć, doświad­cze­nia zawo­do­we i życio­we posze­rza­ją naszą per­spek­ty­wę i kształ­tu­ją punkt widzenia.

Nie­ustan­nie roz­wi­ja­my się, bo naszą ambi­cją jest być poszu­ki­wa­nym i atrak­cyj­nym miej­scem pra­cy dla osób o  wyso­kim poten­cja­le, zarów­no tych z doświad­cze­niem jak i mło­dych, dopie­ro roz­po­czy­na­ją­cych swo­ją karie­rę zawodową.

Sza­nu­je­my indy­wi­du­alizm. W RUN-Chłod­nia sta­ra­my się, by każ­dy pra­cow­nik trak­to­wa­ny był indy­wi­du­al­nie z uwzględ­nie­niem jego zdol­no­ści i predyspozycji.

Wie­rzy­my, że takie podej­ście jest klu­czem do budo­wa­nia solid­ne­go i wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go zespo­łu, dla któ­re­go mot­to naszej fir­my „Lepiej wca­le niż źle” nie jest frazesem.

Praca sezonowa

Swo­ją przy­go­dę z naszą fir­mą możesz roz­po­cząć od pra­cy sezo­no­wej, któ­ra trwa z regu­ły od maja do paź­dzier­ni­ka. Jeże­li jesteś uczci­wy, odpo­wie­dzial­ny, kole­żeń­ski, sza­nu­jesz pra­cę innych i sam nie boisz się cięż­ko pra­co­wać jesteś Tym, któ­re­go szu­ka­my i masz szan­sę zostać z nami na dłu­żej – nawet do emerytury.

Etapy procesu rekrutacji

1. Aplikowanie.

1. prze­ślij CV e‑mailem na adres: kadry@runchlodnia.com.pl lub
2. złóż doku­men­ty apli­ka­cyj­ne bez­po­śred­nio w sie­dzi­bie fir­my przy ul. Wyso­kiej 14 we Wło­cław­ku lub
3. udo­stęp­nij nam swój pro­fe­sjo­nal­ny pro­fil w mediach społecznościowych.

Jeśli w chwi­li obec­nej nie posia­da­my ofer­ty pra­cy, któ­rą jesteś zain­te­re­so­wa­ny/-a zachę­ca­my do odwie­dza­nia naszej stro­ny w przyszłości.

2. Wstępna selekcja aplikacji — wszystkie składane dokumenty aplikacyjne są przez nas analizowane, ale ze względu na ich dużą ilość odpowiadamy jedynie na wybrane.
3. Rozmowa kwalifikacyjna i badanie potencjału zawodowego

To etap, w któ­rym chce­my Cię bli­żej poznać i chce­my byś Ty poznał nas. Roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną popro­wa­dzi pra­cow­nik dzia­łu per­so­nal­ne­go. Pod­czas roz­mo­wy obec­ny będzie tak­że mana­ger zespo­łu, do któ­re­go apli­ku­jesz. W trak­cie spo­tka­nia możesz spo­dzie­wać się pytań mery­to­rycz­nych oraz pytań sytu­acyj­nych. Licz­ba roz­mów jest uza­leż­nio­na od pozio­mu sta­no­wi­ska, na któ­re apli­ku­jesz. Wszyst­kie oso­by zapro­szo­ne na roz­mo­wę rekru­ta­cyj­ną, otrzy­mu­ją infor­ma­cję o jej wyniku.

Jak możesz przy­go­to­wać się do roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej? To kil­ka naszych wskazówek:

 • Upew­nij się, że znasz miej­sce, ter­min spo­tka­nia oraz nazwi­sko oso­by, z któ­rą masz się spotkać.
 • Prze­ana­li­zuj ogło­sze­nie, zwłasz­cza pod kątem wyma­gań sta­wia­nych kandydatom.
 • Znajdź w swo­im życio­ry­sie fak­ty, któ­re potwier­dza­ją posia­da­nie wyma­ga­nych przez nas kwalifikacji/ uprawnień.
 • Zapo­znaj się z dostęp­ny­mi infor­ma­cja­mi na temat fir­my. Możesz wyko­rzy­stać do tego naszą stro­nę https://www.runchlodnia.com.pl
 • Przy­go­tuj pyta­nia, któ­re chcesz zadać przy­szłe­mu pracodawcy.
4. Weryfikacja referencji przedstawionych przez kandydata z poprzednich miejsc pracy.
5. Wybór kandydata i złożenie oferty pracy.

Staże i praktyki

Prak­ty­ki dla uczniów szkół zawo­do­wych, tech­ni­ków i stu­den­tów reali­zo­wa­ne są na pod­sta­wie poro­zu­mień ze szko­ła­mi i uczelniami.

Sta­ży­stom i prak­ty­kan­tom zapewniamy:

 • reali­za­cję zadań wyni­ka­ją­cych z pro­gra­mu stażu/praktyki,
 • solid­ne kształ­ce­nie pod okiem doświad­czo­nych pracowników,
 • roz­wój zainteresowań,
 • doradz­two i bie­żą­ce wspar­cie opie­ku­na stażu/praktyki.

Rozwój zawodowy

U nas dosta­niesz szan­sę wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów i samo­dziel­nej reali­za­cji wie­lu cie­ka­wych zadań, a tak­że real­ne moż­li­wo­ści awansu.

Dba­my, by nasza poli­ty­ka szko­le­nio­wa wspie­ra­ła stra­te­gię biz­ne­so­wą. Pro­mu­je­my wśród mana­ge­rów posta­wy aktyw­ne­go anga­żo­wa­nia się w roz­wój kom­pe­ten­cji pod­le­głych zespo­łów. Wspie­ra­my roz­wój zawo­do­wy naszych pra­cow­ni­ków wyko­rzy­stu­jąc do tego róż­no­rod­ne narzędzia.

Szkolenia wprowadzające

Szko­le­nia wpro­wa­dza­ją­ce poma­ga­ją nowym człon­kom zespo­łu poznać orga­ni­za­cję. Obej­mu­ją one infor­ma­cje na temat pro­duk­tów, wyma­gań jako­ścio­wych, zasad bhp, pro­ce­dur i regu­la­mi­nów obo­wią­zu­ją­cych w firmie.

Konferencje/Szkolenia/Warsztaty

Orga­ni­zu­je­my  warsz­ta­ty, szko­le­nia mery­to­rycz­ne i obli­ga­to­ryj­ne. Pro­mu­je­my bez­pie­czeń­stwo pra­cy. Posze­rza­my naszą wie­dzę poprzez udział w kon­fe­ren­cjach branżowych.

Wewnętrzna wymiana wiedzy – perspektywa dla każdego

Dzie­li­my się wie­dzą ze współ­pra­cow­ni­ka­mi. Poważ­nie trak­tu­je­my misję ucze­nia innych. Pro­mu­je­my liderów.

Kursy językowe

Zachę­ca­my naszych pra­cow­ni­ków do dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści językowych.

Benefity

Świad­cze­nia dodat­ko­we, jakie ofe­ru­je­my naszym pra­cow­ni­kom to m.in.:

 • Wyda­rze­nia fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków i ich rodzin – wspól­nie cele­bru­je­my waż­ne momenty.
 • Ubez­pie­cze­nie gru­po­we – ofe­ru­je­my pra­cow­ni­kom  kil­ku­wa­rian­to­we  Gru­po­we Ubez­pie­cze­nia na Życie na pre­fe­ren­cyj­nych warunkach.
 • Aktyw­no­ści popra­wia­ją­ce kon­dy­cję fizycz­ną – chcesz popra­co­wać nad for­mą – zapra­sza­my na zaję­cia spor­to­we; lubisz dzia­łać zespo­ło­wo, masz w sobie ducha zdro­wej rywa­li­za­cji – dołącz do naszej dru­ży­ny pił­kar­skiej; lubisz węd­ko­wać – wybierz się z nami na ryby.
 • Ela­stycz­ne for­my pracy.
 • Pora­dy prawne.

Naszą fir­mę two­rzą wyjąt­ko­wi i nie­po­wta­rzal­ni ludzie. Każ­de­go dnia dużo się u nas dzie­je i nie­ustan­nie się dosko­na­li­my. Dąży­my do tego, aby być atrak­cyj­nym miej­scem pra­cy dla osób ambit­nych i profesjonalnych.

Aktualne oferty pracy:

Pracownik działu Kontroli Jakości

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: • oce­nę jako­ścio­wą przyj­mo­wa­nych surow­ców i towa­rów i wyro­bów goto­wych, • nad­zór jako­ścio­wy nad pro­ce­sa­mi pro­duk­cyj­ny­mi oraz obsza­ra­mi pro­duk­cyj­ny­mi, • pro­wa­dze­nie zapi­sów, reje­strów z wyko­na­nych badań oraz…

czy­taj dalej

Pracownik produkcji — operator wózka widłowego

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: trans­port za pomo­cą wóz­ka widło­we­go surow­ców i pro­duk­tów na pro­duk­cji, bie­żą­ca obsłu­ga pro­duk­cji. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my: uczci­wo­ści, pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia, odpowiedzialności,…

czy­taj dalej

Elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia powie­rzo­ne­go par­ku maszy­no­we­go i cią­gło­ści w utrzy­ma­niu ruchu, usu­wa­nie awa­rii maszyn i urzą­dzeń pro­duk­cyj­nych, wyko­ny­wa­nie bie­żą­cych napraw,…

czy­taj dalej

Maszynista maszynowni chłodniczej

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­na za: obsłu­ga, kon­ser­wo­wa­nie i remon­to­wa­nie ist­nie­ją­cej insta­la­cji maszy­now­ni chłod­ni­czej, ste­ro­wa­nie pra­cą urzą­dzeń insta­la­cji chłod­ni­czej, dia­gno­zo­wa­nie, wyszu­ki­wa­nie i usu­wa­nie zakłó­ceń pracy…

czy­taj dalej

Pracownik produkcji

​Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za: pra­ce manu­al­ne przy pro­duk­cji wyro­bów gar­ma­że­ryj­nych, pako­wa­nie wyro­bów gar­ma­że­ryj­nych, ewi­den­cjo­no­wa­nie pro­duk­tu w trak­cie pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go, oce­nia­nie pro­duk­tu pod katem jako­ści, zgod­nie ze…

czy­taj dalej